Advokatski tim Advokatske kancelarije Vila

Mi smo dinamična advokatska kancelarija prilagođena specifičnim potrebama svojih klijenata. Naš sistem rada se zasniva na kvaliteti, efikasnosti i ekonomičnosti u nastojanju da interesi naših klijenata u svakoj situaciji budu na adekvatan način zaštićeni

NERMIN VILA

advokat

Svoje kompletno redovno obrazovanje (osnovna, srednja škola, fakultet) sticao je u Mostaru gdje je završio i postdiplomski studij na Univerzitetu “Džemal Bijedić” na temu “Evropske integracije i tranzicija pravnog sistema u BiH”.

Poseban interes i nastavak vlastite edukacije posvetio je oblasti ustavnog prava, privrednog prava, javnih nabavki, funkcioniranju administrativnog sistema države BiH, radnog i građanskog prava te evropskim integracijama. Specijalizirao je i pitanja ekološke zaštite i tretmana ekoloških zona, a ovlašteni je savjetnik za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni uticaja na okoliš. Zagovornik je ekološki osvještene ekonomije i ekspert za takve projekte koji se implementiraju u saradnji sa Evropskom komisijom. Ovlašteni stručni savjetnik u pitanjima ekologije i konsultant nevladinih organizacije koje se bave ovim pitanjima.

Bio je aktivan u političkom životu Bosne i Hercegovine kao zastupnik u Predstavničkom domu Parlamanta Federacije BiH, tokom koje je obavljao važne i brojne aktivnosti kao član parlamentarnih i zakonodavnih komisija. Nermin Vila je zahvaljujući svojim komunikacijskim i analitičkim vještinama bio i na drugim značajnim funkcijama u izvršnoj vlasti.

Posjeduje izuzetno znanje iz oblasti funkcioniranja institucija vlasti u Bosni i Hercegovini što je garant najboljih pravnih savjeta u ovim oblastima.

Advokat Nermin Vila

AJLA VILA

dipl. Pravnik

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom studija pohađala brojne seminare i radionice iz oblasti krivičnog i radnog prava. Učestvovala na takmičenjima iz investicijske arbitraže. Posebnu pažnju prilikom dodatnog obrazovanja usmjerila na oblasti krivičnog, upravnog i privrednog prava. Tečno govori engleski jezik.

MIRELA HAMIDOVIĆ

dipl. ecc

Sa dvanaest godina radnog iskustva u vođenju i menadžerisanju ureda je osoba koju krasi profesionalnost, diskrecija i posvećenost projektima koje vodi. Iskustvo obuhvata rad u nevladinim organizacijama, političkim institucijama te privrednim društvima.

Diplomirani ekonomista-menadžer Fakulteta u Mostaru i certificirani računovođa posebnu pažnju posvetila je izučavanju računovodstevnih znanja i finansijskoj analitici projekata. Dio je tima advokatske kancelarije “Nermin Vila” na rješavanju predmeta iz oblasti privrednog prava, javnih nabavki. Više nego uspješno je vodila i okončala veliki broj stečajnih i likvidacionih postupaka. Govori engleski jezik.

 

MELISA ŠUŠKO

dipl. Pravnik

Diplomirala na Pravnom fakultetu UNSA, tokom studija učestvovala na mnogobrojnim značajnim projektima i takmičenjima poput svjetskog takmičenja u oblasti međunarodne prodaje robe i arbitraže, te u oblasti ljudskih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava. Svoj profesionalni razvoj usmjerava u oblasti obligacionog prava, naknade štete, ljudskih prava, te u oblasti javnih nabavki. Tečno govori engleski i turski jezik.

 

ELMIR PRŠEŠ

dipl. iur.

Elmir Pršeš diplomirani pravnik i bakaleureat političkih nauka. Diplomirao na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu . Tokom i nakon studija profesionalni razvoj usmjerio je na oblast krivičnog prava sa posebnim interesovanjem za pitanja organizovanog i privrednog kriminala. Uža oblast rada krivični predmeti koji u osnovi imaju privredni kriminal, posebno krivična djela protiv privrede, poslovanja, zloupotrebe položaja i krivična djela utaje poreza. Tečno govori engleski jezik

 

NEDŽLA BUTKOVIĆ

dipl. Pravnik

Nedžla Butković diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom studija učestvovala je u raznim radionicama na temu zaštite ljudski prava. Tečno govori engleski jezik. Svoj profesionalni razvoj želi usmjeriti ka oblastima radnog, porodičnog, kao i krivičnog prava.

 

ARNA MEHMEDIĆ

dipl. Pravnik

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom studija učestvovala na mnogobrojnim seminarima i radionicama iz oblasti radnog, porodičnog i krivičnog prava. Svoj profesionalni razvoj posebno je usmjerila u oblasti radnog, porodičnog i upravnog prava. Govori engleski jezik te poznaje osnove njemačkog jezika.

 

HANAN-LAMIA SKOPLJAK

Mag. iur.

Diplomirala i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Za vrijeme i nakon studija učestvovala je u brojnim aktivnostima iz različitih pravnih oblasti, kao što su oblasti investicionog prava, međunarodnog krivičnog prava, zaštite ljudskih prava, ekološkog prava i sl., uključujući radni angažman u Delegaciji EU, i u Tužilaštvu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale (IRMCT) u Hagu. Svoj profesionalni razvoj usmjerava ka krivičnom pravu, javnim nabavkama, privrednom i obligacionom pravu. Tečno govori engleski jezik i posjeduje zadovoljavajuće znanje francuskog jezika.

 

DARIO MUSA

dipl. Pravnik

Diplomirani pravnik Dario Musa, diplomirani pravnik, angažovan kao suradnik Advokatske kancelarije na predmetima iz stvarnog prava. Uspješno izvršava sve vrste statusnih promjena pravnih lica u skladu sa zakonskom regulativom. Angažovan je na poslovima registracije svih vrsta društava, kao i nevladinih organizacija i fondacija.

 

TARIK ČANČAR

BA iur.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom studija učestvovao na različitim seminarima, radionicama i pravnim klinikama. Pravničke vještine razvijao učešćem na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz oblasti krivičnog prava i ljudskih prava pred najrespektabilnijim domaćim i evropskim pravnim autoritetima. Govori engleski jezik. Svoj profesionalni razvoj usmjerava prema obligacionom pravu, pravu intelektualnog vlasništva i krivičnom pravu. Akademski put nastavio kroz master studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

MIRNA AVDIĆ

BA iur.

Diplomirala na Pravnom fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Tokom studija učestvovala na takmičenjima iz oblasti krivičnog prava i oblasti ljudskih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava te brojnim seminarima i radionicama iz oblasti građanskog prava. Svoj profesionalni razvoj usmjerila je u oblasti građanskog, upravnog i privrednog prava. Govori engleski jezik.

LEJLA ŠESTO

Office Manager

Lejla je Office Manager u advokatskoj kancelariji Nermin Vila. Fokus u njenom radu predstavlja koordinacija administrativnog rada kancelarije i sektora finansija i nabavke. Ključna je osoba za organizaciju sastanaka, upravljanje kancelarijskim poslovima i procedurama, upravljanje korespodencijom te pružanje podrške cijelom timu u svrhu efikasnog poslovanja advokatske kancelarije. Završila je Filozofski fakultet u Sarajevu i tečno govori engleski jezik.

Scroll to Top