Advokatske usluge Advokatske kancelarije Vila Sarajevo, BiH

Advokatske usluge - Imamo samo jedan cilj!

Naš cilj je pronaći najbolje rješenje za Vas i na najbolji način zaštiti Vaš interes. Mi znamo da su povjerenje i profesionalnost ono zbog čega nas naši klijenti preporučuju drugima.

JAVNE NABAVKE​

Javne institucije i preduzeća svake godine troše značajne sume novca za različite vrste nabavki, koje su im potrebne za normalno funkcionisanje te obavljanje poslova iz svoje nadležnosti. Kupovina kancelarijskog materijala, održavanje računara i računarske opreme, implementacija informacionih sistema, bolničkih kreveta, sanitetskih vata, laboratorijske opreme, asfaltiranja ulica pa sve do nabavke borbenih aviona i izgradnje autoputeva, aerodroma, stadiona ili hidrocentrala – sve su to primjeri roba, usluga ili radova koje se nabavljaju na tržištu od, uglavnom, privatnih kompanija.

PRIVREDNO, FINANSIJSKO I BANKARSKO PRAVO

Privredno pravo predstavlja posebnu granu privrede I odnosi se na skup pravnih normi koje uređjuju pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrijednosti. Uspješno vršimo registraciju svih oblika privrednih društava definiranih Zakonom o privrednim društvima na teritoriji BiH, vršimo sve vrste izmjena i statusnih promjena postojećih društava. Vršimo izradu i izmjene svih vrsta internih akata društava poput statuta, pravilnika, odluka i rješenja.

GRAĐANSKO PRAVO

Našim klijentima nudimo usluge zastupanja pred nadležnim sudovima u pravnim radnjama kojima stiču ili prometuju imovinom pokretnom ili nekretninama, pravnu pomoć pri uknjižbi, promjenama vlasnika, te postupke vezane za ishodovanje građevinskih i urbanističkih dozvola i saglasnosti. Uspješno vodimo i okončavamo postupke legalizacije pred nadležnim organima. Vršimo zastupanje u postupcima ometanja posjeda i u postupcima fizičke diobe suvlasništa. Nudimo pravno savjetovanje i izradu svih vrsta ugovora obveznog prava, zastupanje u svim postupcima koje proizilaze iz obaveza zasnovanih ...

RADNO PRAVO

Radno pravo je pravna grana koja sadrži norme o osnovnim načelima, organizaciji rada i sistemu radnih odnosa, o zasnivanju trajanju i prestanku radnog odnosa, o organizaciji i zaštiti lica u radnom odnosu, o sistemu prava i dužnosti za vrijeme trajanja radnog odnosa, o sistemu odgovornosti kao i o ostvarivanju i zaštiti prava iz radnog odnosa. Advokatska kancelarija Vila Nermin zastupa poslodavce, sindikate i zaposlene pred sudovima i drugim nadležnim organima. Naš pristup se ogleda u pažljivom razmatranju svakog slučaja, na osnovu čega za naše klijente pronalazimo rešenja koja su najoptimalnija u smislu ...

PORODIČNO I NASLJEDNO PRAVO

Pružamo pravne savjete i zastupanje pred nadležnim sudovima u sporovima za razvod braka, sporovima oko podjele imovine stečene u toku trajanja braka ili vanbračne zajednice ; pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za povjeravanje zajedničke djece na čuvanje, njegu i staranje; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava. Vodimo postupke utvrđivanja materinstva i očinstva kao i postupke priznanja materinstva i očinstva. Vodimo postupke i zastupamo naše klijente prilikom postupka zakonskog nasljeđivanja ...

UPRAVNO PRAVO

Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi koje uređuju organizaciju uprave, područje djelovanja, postupak rada i način nadzora i odgovornosti subjekata koji obavljaju upravne poslove. Područje života koje pokriva uprava su brojni i veoma raznoliki: od vođenja matičnih knjiga i drugih evidencija, preko policijskih i inspekcijskih poslova, komunalnih poslova, vodoprivrednih, građevinskih poslova, do poslova zdravstva, socijalne sigurnosti, školstva, kulture i mnogih drugi sfera. Sa stanovišta provođenja zakonitosti, zaštite građana...

KRIVIČNO PRAVO

Svoje klijente zastupamo i pratimo kroz cijeli tok istražnog i krivičnog pravnog postupka, osiguravajući im kvalitetnu podršku u rješavanju njihovih slučajeva, putem pravne pomoći i neprestanog praćenja toka njihovog pravnog slučaja. Nudimo savjete u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka kao i zastupanje pred svim sudovima i institucijama u Bosni i Hercegovini. Našim klijentima nudimo i uslugu izrade i upućivanja aplikacija Sudu za ljudska prava u Strazburu. Poseban akcenat stavljamo na uspješno rješavanje velikog broja krivičnih predmeta koji se odnose na krivična djela protiv privrede ...

Iskustvo, timski rad i potpuna posvećenost klijentu u Advokatskoj kancelariji Nermin Vila.

Scroll to Top