Bosna i Hercegovina

Javne nabavke u BiH

Javne nabavke predstavljaju postupke koje sprovode subjekti javnog sektora prilikom nabavke dobara, usluga ili radova. Javne nabavke su regulisane Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima. Advokatska kancelarija Vila Nermin nudi stručnu pravnu pomoć u izradi ugovora u skladu sa Zakonom i u postupku podugovaranja.

Javne institucije i preduzeća svake godine troše značajne sume novca za različite vrste nabavki, koje su im potrebne za normalno funkcionisanje te obavljanje poslova iz svoje nadležnosti. Kupovina kancelarijskog materijala, održavanje računara i računarske opreme, implementacija informacionih sistema, bolničkih kreveta, sanitetskih vata, laboratorijske opreme, asfaltiranja ulica pa sve do nabavke borbenih aviona i izgradnje autoputeva, aerodroma, stadiona ili hidrocentrala – sve su to primjeri roba, usluga ili radova koje se nabavljaju na tržištu od, uglavnom, privatnih kompanija.

U BiH, način na koji se provodi javne nabavke, te obaveze i odgovornosti svih učesnika u tom procesu, regulisana su Zakonom o javnim nabavkama BiH, koji je stupio na snagu u novembru 2014. godine, te podzakonskim aktima. Zakon o javnim nabavkama su dužne primjenjivati sve institucije koje su u javnom vlasništvu i koje se finansiraju novcem poreskih obveznika, uključujući ministarstva, agencije, javna preduzeća, jedinice lokalne vlasti, bolnice, škole, policijske uprave, socijalne službe, pravosudne institucije i slično.

Zakonom je uspostavljen tzv. decentralizovani sistem javnih nabavki, što znači da nabavke provode pojedinačno ugovorni organi.

Budući da se institucije finansiraju javnim novcem, zakonom su propisana pravila i procedure koje je potrebno ispoštovati prilikom nabavke, kako bi se zaštitio javni interes i obezbjedilo racionalno trošenje budžetskih sredstava.

Advokatska kancelarija Vila Nermin surađuje sa ponuđačima ili naručiocima u svim fazama procesa javne nabavke, što uključuje pripremu svih dokumenata koji se odnose na postupak nabavke, kao i na izvršenje ugovora. Kancelarija je specijalizirana za konsalting, pripremu pravnih mišljenja, pripremu tenderske dokumentacije kao i za zastupanje u postupku javnih nabavki pred nadležnim organom.

Naša kancelarija nudi pravnu pomoć i savjetovanje u:

  1. Otvorenom postupku javnih nabavki
  2. Ograničenom postupku javnih nabavki
  3. Pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci
  4. Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci
  5. Takmičarskom dijalogu

Nudimo svoju stručnu pomoć u izradi ugovora u skladu sa Zakonom i u postupku podugovaranja.

Iskustvo, timski rad i potpuna posvećenost klijentu u Advokatskoj kancelariji Nermin Vila.

Scroll to Top