Bosna i Hercegovina

Radno pravo u BiH

Advokatska kancelarija Vila Nermin zastupa poslodavce, sindikate i zaposlene pred sudovima i drugim nadležnim organima. Prestanak radnog odnosa, zaštita lica u radnom odnosu, trajanje radnog odnosa, zaštita prava u radnom odnosu, sporovi u vezi radnih odnosa, kolektivni ugovori, zaštita prava, nastanjivanje i privremeni boravak, zaštita prava na radu, ugovori o radu ili ugovori o djelu, mobing, te individualni ili kolektivni radni ugovori su grane oblasti Radnog prava u BiH kojima se uspješno bavimo i čije sporove uspješno i efikasno rješavamo.

Radno pravo je pravna grana koja sadrži norme o osnovnim načelima, organizaciji rada i sistemu radnih odnosa, o zasnivanju trajanju i prestanku radnog odnosa, o organizaciji i zaštiti lica u radnom odnosu, o sistemu prava i dužnosti za vrijeme trajanja radnog odnosa, o sistemu odgovornosti kao i o ostvarivanju i zaštiti prava iz radnog odnosa.

Advokatska kancelarija Vila Nermin zastupa poslodavce, sindikate i zaposlene pred sudovima i drugim nadležnim organima. Naš pristup se ogleda u pažljivom razmatranju svakog slučaja, na osnovu čega za naše klijente pronalazimo rešenja koja su najoptimalnija u smislu troškova i drugih pravnih i financijskih posljedica, sve u skladu sa odgovarajućim propisima.

Našim klijentima vršimo usklađivanje ugovora i internih akata sa Općim kolektivnim ugovorom kao i sa granskim kolektivnim ugovorima na optimalan način i sukladno pravu stvaramo najoptimalnije uslove za regulisanje radnih odnosa unutar različitih vrsta i tipova društava.

Svojim klijentima pružamo usluge pripreme općih akata za poslodavce i sindikate te savjetujemo klijente pri odlukama o prihvaćanju posla, kao i o uslovima na radu. Posjedujemo veliko iskustvo u izradi različitih pravilnika o radu, ugovora o radu i aneksa istih kao i sporazuma o prestanku radnog odnosa uključujući i ostalu potrebnu dokumentaciju. Uspješno okončavamo sporove u vezi sa radnim odnosima, uključujući i sporove povodom kolektivnih ugovora. Vršimo pripremu i izradu dokumentacije potrebne za pribavljanje radnih dozvola za strance. Zastupanje pred Arbitražom. Za naše klijente ishodujemo odobrenja za stalno nastanjivanje i privremeni boravak.

Naša kancelarija klijentima pruža ostvarivanje i zaštitu prava iz radnog odnosa u radnoj sredini, vodimo uspješno postupke sudske, vansudske, upravne i krivične odnosno prekršajne zaštite prava iz radnog odnosa.

Nudimo zastupanje u disciplinskom postupku, prvostepenom i drugostepenom, kao i po vanrednim pravnim lijekovima.

Advokatska kancelarija Vila Nermin posjeduje dugogodišnje iskustvo i veoma visom stepen uspješnosti u sporovima između radnika i poslodavaca, sindikata i poslodavaca, povodom povrede prava ili interesa radnika, odnosno neizvršavanja obaveza iz radnog odnosa bilo individualni ili kolektivnim pred nadležnim organima.

Iskustvo, timski rad i potpuna posvećenost klijentu u Advokatskoj kancelariji Nermin Vila.

Scroll to Top